ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP

ประจำปีการศึกษา 2565

.....................................................................

          ด้วยโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  ได้จัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นโครงการจัด     การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP  มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จึงกำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร คุณสมบัติและการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

{C}๑.    ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  (MEP)

       ชั้นที่รับ

{C}๑)    ชั้นอนุบาล 3             เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

{C}๒)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

{C}๓)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

{C}๔)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

{C}๕)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

{C}๖)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

{C}๗)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดทำการสอน  1  ห้องเรียน   จำนวน   30   คน

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ชั้นอนุบาลปีที่  3  

      1) เด็กที่เกิดในปี  พ.ศ.2559  หรือเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

      2) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ

6,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่เข้าเรียน

2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

      ๑) มีอายุย่างเข้าปีที่ 7  โดยเกิดในปี  พ.ศ. 2558  หรือเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

หรือจบระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล 3 )

      ๒) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ

6,000  บาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่เข้าเรียน

                 2.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 – 6 รับย้ายนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม 

 

    3. กำหนดวันรับสมัคร

ชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 1  

- รับสมัครวันที่  7 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

4. เอกสารที่นำมาสมัคร

                           1) ใบสมัครของโรงเรียน             จำนวน                1       ฉบับ

      2) สำเนาสูติบัตรของนักเรียน              จำนวน                1      ฉบับ

      3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน      จำนวน                1      ฉบับ

      4) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา  จำนวน                1      ฉบับ

      5) รูปถ่ายนักเรียนขนาด  1  นิ้ว           จำนวน                2       รูป

      6) เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

  

5.    วันรายงานตัว/มอบตัว ห้องเรียนพิเศษระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 

       1 - 6  ณ  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

- รายงานตัว/มอบตัว วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 597 ครั้ง