ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

    ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา  ( อนุบาลปีที่ 2 - 3 )

1.1 คุณสมบัติ

อนุบาล 2 เด็กที่จะเข้าเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป (เด็กที่เกิดในปี  พ.ศ.2560                   
  
หรือเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

อนุบาล 3 เด็กที่จะเข้าเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (เด็กที่เกิดในปี  พ.ศ.2559                        
หรือเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

1.2 กำหนดการรับสมัคร

          wรับสมัคร       

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

                    เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

 

1.3 หลักฐานในการรับสมัคร และรายงานตัว

                        wสำเนาสูติบัตรนักเรียน                                           จำนวน            1 ฉบับ

                       wสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                   จำนวน            1     ฉบับ

wสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา                           จำนวน            1      ฉบับ

wสำเนาสำเนาทะเบียนผู้ปกครอง  (กรณีที่เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา)จำนวน 1    ฉบับ

                     wรูปถ่ายนักเรียนขนาด  1  นิ้ว                                    จำนวน            2        รูป

wหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)..................................................................................

 

      2. ระดับประถมศึกษา  ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )

2.1 คุณสมบัติ

เด็กที่จะเข้าเรียนต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7  คือ เด็กที่เกิดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
หรือเด็กที่จบชั้นอนุบาล 3

2.2 กำหนดการรับสมัคร

          wรับสมัคร       

วันที่  23 – 27 กุมภาพันธ์  2565

                           เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อาคาร 4  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์)

 

2.3 หลักฐานในการรับสมัครและรายงานตัว

                     wสำเนาสูติบัตรนักเรียน                                           จำนวน            1        ฉบับ

                     wสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                   จำนวน            1        ฉบับ

                     wสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา                              จำนวน            1       ฉบับ

                     wสำเนาสำเนาทะเบียนผู้ปกครอง  (กรณีที่เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา)จำนวน 1    ฉบับ

                     wรูปถ่ายนักเรียนขนาด  1  นิ้ว                                    จำนวน            2        รูป

wหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)........................................................

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 639 ครั้ง