ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๙ 
โดยมีนายฮึกหาญ โตมรศักดิ์  นายอำเภอบ้านดุง  คณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง  ๓  หมู่บ้าน  คือ  บ้านศรีผดุง  บ้านอาสาพัฒนา  และบ้านศรีอุดม  เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น  เนื่องจากเห็นความยากลำบากของนักเรียนที่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านศรีสุทโธ  (โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธปัจจุบัน)  จึงติดต่อขอตั้งโรงเรียนแห่งนี้จากทางราชการ  นอกจากนี้ยังได้จัดหาไม้  ที่ดิน  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  สร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้น 
จำนวน  ๕  ห้องเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  ทั้ง ๓ หมู่บ้านเป็นอย่างดี
            วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๙  ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดทำการสอน  โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านศรีสุทโธ  จำนวน  ๒๓๙  คน  ในวันทำพิธีเปิดมี นายพีรศักดิ์  หอมจันทร์  ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง  เป็นประธานในพิธีเปิด  มีข้าราชการประชาชนมาร่วมพิธีเปิดประมาณ  ๖๐๐  คน  และตั้งชื่อว่า   โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  โดยเอาชื่อหมู่บ้านทั้ง  ๓  หมู่บ้าน  มาผนวกเข้าด้วยกัน
            การก่อสร้างโรงเรียนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและส่วนราชการเป็นอย่างดี  โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่ประการใด  ทั้งนี้เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างแท้จริง  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖     โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จำนวน  ๗  คน  คือ
                     ๑.  นายเข็มควร   ประทุมพงษ์    
ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.  ๒๕๑๙  -  พ.ศ.  ๒๕๓๖
                     ๒.  นายสุรัตน์ชัย   บุตรดี          
ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.  ๒๕๓๗  -  พ.ศ.  ๒๕๔๒
                     ๓.  นายถาวร   ดวงคำน้อย        
ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.  ๒๕๔๓  -  พ.ศ.  ๒๕๔๗
                     ๔.  นายชัยวัฒน์   ดุงศรีแก้ว       
ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.  ๒๕๔๗  -  พ.ศ.  ๒๕๕๑
                    ๕.  นายคำมวล   ขุนวิเศษ         
ดำรงตำแหน่ง   พ.ศ.  ๒๕๕๑  -  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
                    ๖.  นายอุดม   สีจันเพรียว         
ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  ๒๕๕๒  -  พ.ศ.  ๒๕๖๑
                   ๗.  นายคนึง   บุตรคง              
ดำรงตำแหน่ง     พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕
                   ๘.  นายจักรวาล สูงห้างหว้า  
 
ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. ๒๕๖๕  จนถึงปัจจุบัน