สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุระพร ศรีทุมมา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอาภรณ์ คำรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจินตนา รอดขันเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัจฉรา ห้วยทราย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

Ms. Geperia Banales Villejo
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1