ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

 
 
ที่ ชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ชาย หญิง รวม
1 ชั้นอนุบาล 2/1 8 10 18
2 ชั้นอนุบาล 2/2 7 11 18
3 ชั้นอนุบาล 2/3 7 11 18
  รวม 22 32 54
4 ชั้นอนุบาล 3/1 2 7 9
5 ชั้นอนุบาล 3/2 9 12 21
6 ชั้นอนุบาล 3/3 9 13 22
  รวม 20 32 52
  รวมอนุบาล 42 64 106
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 7 21
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 9 9 18
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 9 12 21
10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 10 12 22
11 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 12 10 22
  รวม 54 50 104
12 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 15 25
13 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 9 25
14 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 9 22
15 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 12 11 23
16 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 14 8 22
  รวม 65 52 117
17 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 12 27
18 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 13 15 28
19 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 10 15 25
20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 11 16 27
21 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 13 11 24
  รวม 62 69 131
22 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 17 34
23 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 14 14 28
24 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 14 15 29
25 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 14 14 28
26 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 13 15 28
  รวม 72 75 147
27 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 6 11 17
28 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 16 14 30
29 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 18 12 30
30 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 16 13 29
31 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 18 12 30
  รวม 74 62 136
32 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 10 22
33 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 15 29
34 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 10 18 28
35 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 12 14 26
36 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 10 17 27
รวม 58 74 132
รวมประถม 385 382 767
รวมทั้งสิ้น 427 446 873