สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

       

                                                                  

          ยอดศาลาเรือนไทย  ๓  ยอด       
หมายถึง  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่งดงาม

          อักษรย่อ  พ.ว.                       
หมายถึง  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

          แถบผ้าแพรชื่อโรงเรียน             
หมายถึง  สายปัญญาอันมาจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา