สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางโสภา ภูสีเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุมาลี ชัยมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายภูมินทร์ ยางธิสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวธิติมา สาระรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Mr. Gleff Armodia
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1