สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวิชุดา มูลไธสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุณฑริกา ทวีเศรษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางบุศรินทร์ บุตรคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอัจฉรา ห้วยทราย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจิรนันท์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Mr. Than Tan Oo
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิถิชัย อุทัยกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2