สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางมุกดา อินสุวอ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางวิลาวรรณ์ พรหมสุรีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางขวัญชนก จรุงไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมัทวัน ศรีวีระนุรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงจันทร์ เกษโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Miss Chan Shu Ting
ครูต่างชาติ