วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

   วิสัยทัศน์
  “โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูมีจรรยาบรรณ  เป็นผู้นำวิชาการอย่างมืออาชีพ  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”

 

ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาว่า  “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต”