ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565
       ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๕ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์          
   เริ่มด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายจักรวาล สูงห้างหว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรนุช  ธรรมวงศา และ         
   นางศิริวรรณ  นรินทร์นอก ร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พบปะกับนักเรียน คณะครูและบุคลลากร          
   ทางการศึกษาพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน เพื่อให้กำลังใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ประมวลภาพดังนี้

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,13:52   อ่าน 74 ครั้ง